EVENTI Födelsedagar & Namndagar - villkoren och användandet

Inledning

Villkoren som presenteras på denna webbplats tillämpas i alla avseenden för din användning av mobila mjukvaruapplikationen EVENTI Födelsedagar & Namndagar, både på Googles Android-mobilplattform och på Apple iOS. I detta dokument kan den mjukvaruapplikationer EVENTI Födelsedagar & Namndagar kallas App, en App eller Appen.
Dessa villkor tillämpas fullt ut och påverkar din användning av den här Appen. Genom att använda Appen godkänner du och accepterar att upprätthålla samtliga skriftliga villkor i detta dokument. Om du inte godkänner någon av dessa allmänna villkor och krav som Appen omfattas av får du inte använda Appen.

Immateriella rättigheter ägaren och den registeransvarige

Denna App ägs av Horizon Business Consulting SRL, ett bolag med huvudkontor i Rumänien, företagets registreringsnummer 40710155. Horizon Business Consulting SRL är ägaren av och den registeransvarige för denna App.
Horizon Business Consulting SRLoch/eller sina licensgivare innehar samtliga immateriella rättigheter och innehåll i denna App.

Utan garanti

Denna App ställs till förfogande ”i befintligt skick”, med reservation för eventuella fel, och Horizon Business Consulting SRL ger ingen som helt garanti eller förklaring beträffande Appens innehåll eller funktioner. Dessutom ingen del av denna Apps innehåll får tolkas som en rekommendation till dig.

Begränsat ansvar

Under inga omständigheter kommer varken Horizon Business Consulting SRLeller någon av dess tjänstemän, direktörer eller anställda vara ansvariga för någon aspekt som uppstår på grund av eller på något sätt i förhållande till din användning av denna app, oavsett om ansvaret är ett avtalsrättsligt ansvar eller inte. Horizon Business Consulting SRL, inklusive dess tjänstemän, direktörer och anställda, har inget indirekt, härlett eller speciellt ansvar som uppstår på grund av eller på något sätt i förhållande till din användning av denna App.

Ansvarsfriskrivning

Härmed samtycker du att fullkomligt hållaHorizon Business Consulting SRL skadeslös för förlust för samtliga/något ansvar, kostnader, anspråk, grunder för talan, skador och utgifter som uppstår på något sätt i förhållande till din överträdelse av någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

Uppdelning klausul

Om det visar sig att någon av bestämmelserna i dessa Villkor strider mot gällande lag, kommer den bestämmelsen att tas bort, utan att påverka resten av bestämmelserna i detta dokument.

Ändringar i villkoren

När som helst och enligt eget gottfinnande fårHorizon Business Consulting SRLse över dessa villkor och genom att använda denna webbplats förväntas av dig att du regelbundet ser över dessa villkor.

Överlåtelse

Horizon Business Consulting SRLfår överlåta, överföra och lägga ut på tredje part rättigheterna och/eller skyldigheterna i enlighet med dessa Villkor, utan föregående anmälan. Du får dock inte överlåta, överföra och lägga ut på tredje part någon av dina rättigheter och/eller skyldigheter i enlighet med dessa Villkor.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Villkor kommer att regleras och tolkas i enlighet med rumänsk lag för avgörande av eventuella tvister. Du samtycker att stå under de rumänska domstolarnas jurisdiktion för lösande av allehanda tvister.