EVENTI Födelsedagar & Namndagar - integritetspolicy

Inledning

Sekretesspolicyn som nämns på den här webbplatsen hanterar alla sekretessfrågor angående din användning av mobilappen
Våra kunders integritet är en prioritet för oss; För detta ändamål tar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att våra kunders integritet hanteras i enlighet med kända marknadsstandarder och i enlighet med reglerna för skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.

Denna policy har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän dataskyddsförordning)

Definitioner

personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som namn och förnamn, personlig profil, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

Med användningsinformation avses samtliga uppgifter som insamlas i Appen (eller tredje part tjänster i Appen), som kan inkludera IP-adresser eller domännamn på de enheter som används av Appens Användare, URI adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkt för begäran, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som mottogs som svar, den numeriska koden som anger statusen för svaret på servern (framgångsrikt resultat, fel, osv.), ursprungsland, egenskaper av Användarens webbläsare och operativsystem, olika detaljer om tid och datum för varje besök (till exempel tiden tillbringad på varje sida i Appen) och detaljerna för banan som följs i Apparna, med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar av Användarens operativsystem, enhet och/eller IT-miljö.

Användare: den person som använder Appen som, om inte annat anges, är samma person som den berörda personen.

Berörda person: den fysiska personen som personuppgifterna hänvisar till.

Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annan organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, i enlighet med den nuvarande sekretesspolicyn.

Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för Appens drift och användning. Om inte annat anges är Appens ägare personuppgiftsansvarig.

Tjänst eller Tjänster: de tjänster som Appen tillhandahåller, som beskrivs i relative termer (om sådana finns) och i denna applikation.

Europeiska unionen eller EU: om inte annat anges avses samtliga hänvisningar i detta dokument till Europeiska unionen, inklusive alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ägare och registeransvarig

Denna App ägs av Horizon Business Consulting SRL, ett bolag med huvudkontor i Rumänien, företagets registreringsnummer <>. Horizon Business Consulting SRL är ägaren av och den registeransvarige för denna App.

Horizon Business Consulting SRLoch/eller sina licensgivare innehar samtliga immateriella rättigheter och innehåll i denna App.

Ägarens kontakt e-postadress är webmaster@alpha-tech.io

Personuppgifter

Bland de olika typer av personuppgifter som kan insamlas medan Appen används, inklusive av Appen själv och tredje part, finns det unika identitetsbeteckningar (till exempel Google Advertiser ID eller IDFA), geografiskt läge, cookie moduler, uppgifter om enheten, Appens start, uppdateringar för Appen, användningsinformation, geografi/region, antal användare, antal sessioner, sessionens längd, integrerade inköp, operativsystem, e-postadresser, förnamn, namn, kön, telefon, användarnamn, land, uppgifter om Appen, registreringar av enheten. Detaljerna om de olika typer av insamlade personuppgifter tillhandahålls i olika avsnitt av denna sekretesspolicy.

Syftet med personuppgifternas behandling

Användarens personuppgifter insamlas med syftet att möjliggöra det för Ägaren att tillhandahålla sina Tjänster och för att övervaka infrastrukturen och „Analytics” modulerna, för att kontakta Användaren, få svar på Användarens frågor och hjälpansökningar, för marknasföringssyfte eller för platsbaserade interaktioner.

Användare kan hitta ytterligare detaljerad information om syftet med personuppgifternas behandling och om de personuppgifter som används för varje ändamål i respektive avsnitt i detta dokument.

Metoderna personuppgifterna behandlas

Ägaren ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förebygga den obehöriga tillgången, spridningen, ändringen eller förstöringen av personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg, i enlighet med rutiner och organisationssätt och enbart för de angivna syftena. I vissa fall, förutom Ägaren, kan andra berörda personer som är verksamma i förhållande till Appen (förvaltning, försäljning, marknadsföring, IT administratörer) eller visa utsedda externa tredje part (leverantör av tekniska tjänster, e-post leverantörer, värdleverantörer, IT bolag, tredje part kommunikationsbolag) få tillgång till personuppgifter. Ägaren kan när som helst tillhandahålla en uppdaterad lista över tredje part.

Lagringstiden

Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras så länge det är nödvändigt för det ändamål som de behandlas för. Personuppgifterna som insamlats i samband med genomförandet av ett avtal avtecknat mellan Användare och Ägaren kommer att lagras tills avtalets fullkomliga verkställandet.

Personuppgifterna som insamlats för att tillgodose Ägarens berättigade intressen kommer att lagras så länge det är nödvändigt för de ändamål som de behandlas för. Användarna tillhandahålls särskild information om Ägarens berättigade intressen i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta Ägaren.

Ägaren har rätten att lagra personuppgifterna under en längre tidsperiod varje gång Användaren har lämnat sitt samtycke för en sådan behandling, så länge detta samtycke inte återkallas. Dessutom, kan Ägaren vara skyldig att lagra personuppgifterna under en längre tidsperiod när det behövs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller på uppdrag av en myndighet.

Efter lagringstiden har löpt ut raderas personuppgifterna. Följaktligen, efter lagringstiden har löpt ut kan man inte verkställa rätten att ha tillgång till sina personuppgifter, att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära att personuppgifterna rättas och rätten att få sina personuppgifter överförda.

Behandlingsställe

Personuppgifterna behandlas på Ägarens kontor och på andra ställe vart andra parter som behandlar personuppgifter är verksamma.

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära överföring av Användare uppgifter till ett annat land än landet där den befinner sig. För ytterligare information om platsen de överförda personuppgifterna behandlas, kan Användarna kontrollera avsnittet som innehåller detaljer om behandlingen av personuppgifter.

Denna App använder tredje part tjänster, till exempel de som tillhandahålls av Google LLC för reklam- och ”Analytics” moduler, och personuppgifterna kan överföras till de länder där Google LLC eller sina godkända partner är verksamma.

Appens grundläggande funktionalitet

Appens grundläggande funktionalitet görs på din mobil enhet genom att bearbeta telefonens kontaktlista och generera evenemang i enlighet med Appens inställningar. Din kontaktlista varken kopieras eller bearbetas utanför din mobiltelefon.

„Analytics” moduler

Tjänsterna i detta avsnitt tillåter Ägaren att övervaka och analysera webb trafiken och kan användas för att övervaka Användarnas beteende för att förbättra användarupplevelsen, samt samla in kraschloggar och ladda upp dem till Google Firebase Crashlytics-modulen för kraschanalys.

Google Analytics & Crashlytics for Firebase (Google LLC)

Google Analytics for Firebase eller Firebase Analytics och Firebase Crashlytics är tjänster som tillhandahålls av Google LLC.För att förstå hur Google använder uppgifterna, se Googles partnerpolicy.

Dessa är Firebase tjänster som kan dela personuppgifter med andra verktyg som tillhandahålls av Firebase-plattformen, som till exempel kraschrapportering, användningsstatistik osv.

Appen använder mobiltelefon identifierare och liknande teknologier till Kakor moduler för att köra Firebase Analytics tjänsten.

Användare kan registrera eller avregistrera sig för Google Analytics i sina enhetsinställningar. För enkelhetens skull innebär avregistrering och registrering att aktivera eller inaktivera Analytics-funktionen i enhetens inställningsmenyn.

Personuppgifter som samlas in när Analytics är aktiverat: Appens start, Appens uppdateringar, kakor, enhetsinformation, första versioner, geografi/region, integrerade inköp, antal sessioner, antal användare, operativsystem, sessionstid, unika identifierare för annonseringsenheter (till exempel Google Advertiser ID eller IDFA), användningsdata.

Kontakt med Användaren

Genom att fylla i kontaktformuläret med sina personuppgifter tillåter Användaren att Appägaren använder dessa uppgifter för att besvara på förfrågningar, felsökning eller för att svara på frågor, offert eller någon annan typ av förfrågan, som begärts i formuläret.

Personuppgifter som insamlas: land, e-postadress, förnamn, namn, enhetsidentifierare.

Annonsering, användning av kakor moduler och behandling av personuppgifter

Annonsering är direkt kopplad till användningen av kakor moduler. Kakor är små filer som skickas till den enhet. De hjälper webbplatsen att komma ihåg information om ditt besök, till exempel ditt språk och andra inställningar. Detta kan underlätta användarens nästa besök och förbättra webbplatsen för användarna. Den här Appen använder kakor som en del av Googles AdMob-tjänst och visar icke-anpassade annonser för användare i Storbritannien och EU.

Icke-anpassade annonser är annonser som inte baseras på en Användares tidigare beteende. Dessa riktas med hjälp av kontextuell information, inklusive rå geoinriktning (t.ex. på stadsnivå) baserat på din nuvarande plats och innehåll på din nuvarande webbplats eller applikation eller aktuella söktermer. Google förbjuder all anpassad inriktning, inklusive demografisk inriktning och inriktning till användarlista.

Även om icke-anpassade annonser inte använder kakor eller mobilannonsidentifierare för att sikta annonser, använder de fortfarande kakor eller mobilannonsidentifierare för att begränsa frekvensen, för samlad annonsrapportering och för att bekämpa bedrägerier och missbruk.

Samtycket till användningen av kakor är obligatoriskt för användningen av denna Apps grundläggande funktionalitet, eftersom appen är utvecklad på ett sådant sätt att det ser till att, vid första användningen, det är nödvändigt att inlämna sitt samtycke till användningen av kakor och Appens villkor för att kunna använda den. Ytterligare information om hur Google LLC använder personuppgifterna för Google tjänsterna som används av denna App finns tillgängliga här https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Användare som köper valet Ta bort annonser i appen är inte föremål för några annonseringspreferenser eftersom annonsering är inaktiverad för dem och Googles AdMob-tjänst används inte för användare som köpte valet Ta bort annonser. Som nämns ovan har Användare som inte vill bli föremål för reklamtjänster möjligheten att köpa valet Ta bort annonser i appen eller sluta använda appen.

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas av Ägaren för att vidta laga åtgärder eller i förfarande som kan leda till vidtagandet av laga åtgärder som uppstår på grund av Appens eller dess anknytande tjänster felaktiga användning. Användaren förklarar att han är medveten om att Ägaren kan bli skyldig att lämna ut personuppgifter på offentliga myndigheternas begäran.

Ytterligare information om Användarens personuppgifter

Förutom informationen i denna sekretesspolicy, kan App Ägaren, på begäran, tillhandahålla Användaren med ytterligare, kontextuell information om vissa tjänster eller insamlingen och behandlingen av personuppgifter.

System- och underhållregistreringar

För drift- och underhållsändamål kan Appen och samtliga tredje parts tjänster samla in filer som registrerar interaktion med Appen (systemregistreringar) eller använda andra personuppgifter (såsom IP-adress) för detta ändamål.

Hur behandlas Do not track-begäran

Appen accepterar inte Do not track-begäran.

För att bestämma om någon av de tredje part tjänster som Appen använder accepterar Do not track-begäran vänligen läs igenom bestämmelserna i tredje parts sekretesspolicy.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som hels göra ändringar i denna sekretesspolicy genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt i Appen och/eller - så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt - genom att skicka ett meddelande till Användarna med hjälp av kontaktuppgifterna som Ägaren har tillgång till i Appen. Det uppmanas livligt att du besöker ofta den här sidan genom att kontrollera datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

I lämpliga fall, om ändringarna påverkar behandlingsaktiviteten som utförs på grundval av Användarens samtycke måste Ägaren få ett nytt samtycke från Användaren.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Denna sekretesspolicy kommer att regleras och tolkas i enlighet med rumänsk lag för avgörande av eventuella tvister. Du samtycker att stå under de rumänska domstolarnas jurisdiktion för lösande av allehanda tvister.

Ändringsdatum

28 januari 2021